При обжалване на постановление по чл. 405а, ал. 2 КТ се конституират и наследниците

Наследниците са страни при обжалване на Постановление по чл. 405а, ал. 2 КТ

Николай Стоянов

17.10.2021
"

към статията

Постановлението за обявяване съществуването на трудово правоотношение разпростира своите правни последици не само по отношение на работодателя, но и по отношение на работника (в случая неговите наследници). Участието на тези лица като заинтересовани страни наред с административния орган и работодателя е задължително предвид наличието на общи факти, изискващи разрешаване на правния спор по отношение на двете страни по обявеното трудово правоотношение.

Провеждането на съдебното производство и постановяването на съдебно решение без участието на надлежни страни е недопустимо и в този случай ВАС,  VI отд. връща делото за ново разглеждане на съответния административен съд. Определение № 2434/14.02.2020 г. по адм. дело № 14008/2019 г., ВАС, VI отд.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *