юридически стаж

Юридически стаж по вътрешно съвместителство по ЗДСл – пар. 1,т. 1 от ДР от Закона за адвокатурата

За юридически стаж се признава времето през, което е изпълнявана длъжността юрисконсулт при вътрешно съвместителство, в случая на заемана основна длъжност при пълно работно време различна от юридическа.

За признаване на юридически стаж следва в длъжностната характеристика за заемане на длъжността работодателят или органът по назначаване да е въвел изискване за висше юридическо образование и правоспособност.

Определение за юридически стаж

Законодателят е дал легално определение на понятието юридически стаж в пар.1,т.1 от ДР на Закона за адвокатурата като време, през което лицето е работило на длъжност или упражнявало професия, за която се изискват юридическо образование и правоспособност, включително стаж на лицата с висше юридическо образование, изчерпателно, изброени в текста. С цитирания текст не са въведени ограничения за юридически стаж да не се признава времето, през което лицето е работило на длъжност, за която се изискват юридическо образование и правоспособност по вътрешно съвместителство по трудово или служебно правоотношение. Следователно за юридически стаж следва да се зачете и периода от време, през който юриста е работил на длъжност юрисконсулт по вътрешно съвместителство наред с длъжността по основното си правоотношение.

За да направи извода си съдът е съобразил, че понятията трудов стаж по трудово правоотношение по чл. 351 КТ и служебен стаж по чл. 115 от Закона за държавния служител не са еднакви по съдържание с понятието юридически стаж по смисъла на пар. 1,т. 1 от ДР на ЗА. Въпросът е разгледан от съда във връзка с постановен отказ на адвокатската колегия да признае за юридически стаж времето през, което кандидатът за вписване в адвокатската колегия е работил на длъжност юрисконсулт по вътрешно съвместителство.

Решение № 60294/01.04.2022 г. по гр. д. 3060/2021 г. IV г.о., ВКС