Характеристика на извънредния труд

Особен признак на извънредния труд е неговата непредвидимост и непредсказуемост, което изключва предварителното му планиране. Разпоредбата на чл. 144, т. 3 от КТ не предоставя предварително възможност на работодателите да изискват полагане на труд от работещите, само поради факта на извършваната дейност по оказване на медицинска помощ. Разпоредба не разписва предварително възможност за допустимост на извънредния труд за заетите в отрасъл здравеопазване осъществяващи спешна медицинска помощ. Дейността, свързана с оказване на спешна медицинска помощ не е извънредна и непредвидима.