Устно разрешение за отпуск

Отговор на поставен въпрос:

Неплатеният, както и платеният, отпуск се разрешават само с писмена заповед от работодателя. В случай, дори на получено устно разрешение, то отпускът не се счита за разрешен и неявяването на работа в два последователни работни дни е основание за дисциплинарно уволнение.

Отделно от горното, не винаги прекият ръководител има правомощия да разрешава видовете отпуски.