Уволнение по взаимно съгласие – чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

ОБОБЩЕНИЕ

Прекратяването на трудовото правоотношение по взаимно съгласие се извършва писмено. Това означава, че предложението за прекратяване също следва да бъде писмено и да бъде получено от другата страна. Предложението следва да бъде ясно, категорично и безусловно и да не съдържа условие, мотив или уговорка.

Работодателят не може да отправи предложение чрез издаване на самата заповед. Приемането на предложението от страна на работодателя може да се изрази устно или с издаването на заповедта, в седемдневен срок от получаване на предложението. Предложението за прекратяване не може да се оттегли, след като е получено от насрещната страна. Подписването на заповедта от работника или служителя удостоверява единствено получаването є, но не и съгласие за прекратяване на трудовия договор. Взаимното съгласие се отнася и до датата, от която трудовият договор се прекратява. Несъвпадането на волята на страните относно датата на прекратяването на трудовия договор означава липса на взаимно съгласие. След като предложението е получено и насрещната страна е уведомена за даденото съгласие, заповедта за прекратяване има само констативен характер по отношение на постигнатото съгласие и същата може да бъде издадена или връчена след датата на прекратяване.

Уволнението по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ е законосъобразно, когато са спазени следните условия: