Уволнение поради пенсиониране. Към кой момент?

Kъм кой момент следва да се преценява наличието на предвидените в чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ материалноправни предпоставки за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работодателя?

Във всички случаи на прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие от работодателя по чл. 328 КТ, от значение за законността на уволнението е дали основанието, на което е извършено, е осъществено към датата на прекратяване на правоотношението, а не към датата на отправяне на предизвестието.

Работодателят може едностранно да прекрати трудовото правоотношение по чл. 328 КТ, вкл. и поради придобиване от работника или служителя на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и без да отправя предизвестие, както и макар и да отправя, да не спази месечния срок, предвиден по закон. Последица от това е задължението да плати обезщетение на уволнения работник или служител по чл. 220, ал. 1 КТ, а не незаконност на уволнението. За последното е от значение дали посоченото в заповедта основание съществува към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Целта на предизвестието е да уведоми предварително работника или служителя, за да може той да организира работите си, с оглед на това, че ще бъде лишен от доход по месечното си трудово възнаграждение, съответно да потърси друг източник на доходи, нова работа и пр. Без значение за постигане на поставената от законодателя цел е дали към датата на предизвестието вече е налице и основанието, на което работодателят възнамерява да прекрати трудовото правоотношение.