Уволнение поради липса на качества

Заповедта за уволнение на соченото основание е мотивирана, когато в нея са посочени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата, така и когато са описани трудовите задължения, които работникът не е в състояние да изпълнява задоволително, респективно – ако е посочен начинът, по който работникът се справя с възложената работа и/или са посочени задълженията, които работникът или служителят не е в състояние да изпълни. В случай, че подобни качества или трудови задължения не са описани в заповедта, пропускът не може да се санира посредством ангажирани в хода на съдебния спор доказателства, и липсата на мотиви препятства съдебния контрол за законност на уволнението.

Когато работодателят претендира, че работникът не притежава необходимите качества за ефективно изпълнение на възложената работа, той трябва да посочи в заповедта за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, кои качества липсват на работника, за да е възможна проверката дали тези качества в действителност са необходими и дали наистина те отсъстват у работника, като липсващите качества могат да бъдат посочени в заповедта за прекратяване на трудовия договор, така и в друг известен на работника документ. Липсата на мотиви за приложеното основание за уволнение затруднява защитата на работника или служителя, който следва да получи пълна информация за обстоятелствата, на които се основава уволнението, за да може да ги обори при евентуално оспорване в съда.