Уволнение поради липса на качества

Посоченото в заповедта за уволнение правно основание – чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е безвиновно основание, което означава, че изключва виновно поведение на работника или служителя. В съдебната практика се възприема, че трудовото правоотношение е прекратено законосъобразно на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ тогава, когато е налице неизпълнение на трудовите задължения, което се дължи на обективната липса на качества на служителя. Когато неизпълнението на трудовите задължения се дължи на липсата на такива качества, то е налице едно безвиновно поведение от страна на служителя, което води до некачествено или неефективно изпълнение и е основание за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Липсата на качества на работника или служителя, по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, трябва да е трайно състояние, което има обективен характер, докато при виновно неизпълнение на трудовите задължения от работника или служителя има нарушение на трудовата дисциплина, което е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност. В този смисъл заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ е необходимо да съдържа конкретни данни за това, кои качества не притежава уволнения работник или служител за ефективно изпълнение на работата му, като всяко липсващо на работника или служителя качество бъде изрично посочено в заповедта за уволнение, било като бъде посочен начинът, по който той се справя с възложената работа и/или да бъдат посочени задълженията, които не е в състояние да изпълни. Законосъобразното прекратяване на трудовото правоотношение, на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, вменява задължение на работодателя да посочи и докаже точно какви качества липсват на работника или служителя, за да изпълнява ефективно възложената му работа, като тези качества следва да бъдат съобразени с длъжностната характеристика и да са в причинна връзка с неизпълнението на конкретни трудови задължения. За това в заповедта за уволнение работодателят е длъжен да посочи конкретни факти, обуславящи извода му за липса на определени качества – професионални умения, навици, знания, които работникът или служителят не притежава, за да изпълнява възложената му работа ефективно. Само въз основа на посочените в заповедта конкретни обстоятелства и относимите към тях доказателства се извършва преценката правилно ли е прекратено трудовото правоотношение. Липсата в заповедта на конкретни обстоятелства, относими към посоченото в нея основание, обуславя незаконността ѝ. В случая заповедта не съдържа конкретни обстоятелства – относими към възложената по трудовото правоотношение работа, за да може съдът да направи преценка за законността на уволнението като провери съществуването на фактите от действителността, както и правилното им квалифициране и подвеждане под правната норма.