Уволнение на органа по безопасност и здраве поради намаляване обема на работа

Реално намаление на работата има, когато се установи намаляване на количеството на произведената и отчетена продукция. За установяването му не е необходим изричен акт, но при оспорване, работодателят е длъжен да го докаже. Доказването може да е с всички доказателствени средства и по делото включително чрез заключение на съдебно-икономическа експертиза. Намалението на обема на работа е основание за работодателя да предприеме действия по оптимизиране на щатния състав. При оспорване законосъобразността им, съдебният контрол се свежда до преценка дали извършеното уволнение е предизвикано и обусловено от установеното намаляване на обема на работата.

Намаляване обема на работа, съкращаването на персонал и сключване на договор с външна фирма осъществяването на функциите на лице по здравословни и безопасни условия на труд, която да консултира и подпомага дружеството за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на ЗБУТ е основание за прекратяване на трудовия договор с лицето заемащо длъжност „Ръководител здравословни и безопасни условия на труд.

Намаленият обем производствена продукция, налага голяма част от работниците да бъдат „пускани в отпуск” и да се извършат съкращения, което неизбежно води и до намаляване на обема на работа на ръководителя здравословни и безопасни условия на труд.