Уведомлението до ТД на НАП за прекратяване на трудовия договор не е част от фактическия състав на уволнението

КТ е въвел писмената форма за действителност на волеизявленията на страните във връзка с трудовото правоотношение (чл. 62, ал. 1, чл. 173, чл. 195, чл. 335, ал. 1 КТ и много други), което изключва по принцип възможността те да изразят по друг начин волята си и от това да се породят правни последици. Задължението на работодателя по чл. 62, ал. 3 КТ да изпрати уведомление до съответната териториална дирекция на НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор е с административен характер. В този смисъл, изпълнението или неизпълнението на това задължение е неотносимо и няма правно значение за съществуването, изменението или прекратяването на трудовия договор.