тълкувателно решение № 5 на ВКС

Тълкувателно решение № 5 на ВКС

В кои случаи е налице:

  1. Закриване на част от предприятието;
  2. Вътрешна реорганизация и
  3. Съкращаване на щата

В кои случаи следва да се извърши подбор:

  1. при преустановяване на дейност,
  2. при запазване на дейност в същото или друго населено място.

Отговори:

  1. Вътрешната реорганизация не е закриване на част от предприятието.

При вътрешната реорганизация се извършват структурни промени, при които някои звена се променят чрез сливане, вливане, отделяне, разделяне и др.,но дейността им се запазва.

Вътрешна реорганизия е налице, когато дейността на предприятието или на част от него се реорганизира по нов начин чрез сливане, вливане, отделяне или разделяне. При нея дейността на съответното поделение или звено продължава да съществува, но се разпределя между други звена или се слива с някои съществуващи звена. В тези случаи не е налице закриване на част от предприятието, защото дейността продължава да се осъществява, но под други организационни форми. В тези случаи не може да се прекрати трудовия договор поради закриване на част от предприятието, но е възможно да се намалят щатните бройки, което обуславя прекратяване на трудовия договор поради съкращаване на щата. Вътрешната реорганизация, ако не е придружена със „съкращение на щата“, не е правопораждащо основание за прекратяване на трудовия договор и съответно няма основание да бъде извършван подбор.

Закриване на част от предприятието и съкращаване на щата.

При закриване на част от предприятието работодателят има право на преценка дали да прекрати трудовото правоотношение поради закриване на част от предприятието или поради съкращаване на щата.

Работодателят не е длъжен да извършва подбор при закриване на част от предприятието с работници и служители от други поделения на предприятието, чиято дейност се запазва.

В случай, че работодателят реши да се възползва от правото да извърши подбор между работници и служители в част от предприятие което се закрива с такива от предприятие, което продължава своята дейност, то двете обособени структурни звена следва да бъдат в едно и също населено място. При полагане на труд в различни населени места работодателят не може да упражни правото си подбор, тъй като той не може едностранно да променя мястото и характера на работа, определени в сключения трудов договор

В случай на закриване на част от предприятието работодателя извърши съкращаване на щата, то той е длъжен да извърши подбор с работници и служители от поделение, което не се закрива.

Закриване на част от предприятието определение:

Закриване на част от предприятието по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 2 пр. 1 от Кодекса на труда е налице, когато от структурата на предприятието е премахнато определено негово организационно обособено звено и е прекратена дейността на това звено.

В хипотезата на „закриване на част от предприятие“ решаващото е дали е преустановена за в бъдеще изцяло съответната дейност на организационно обособеното звено или тя продължава да се осъществява в останалите структури на работодателя.

Частта от предприятието следва да притежава характеристики на  организационно обособеното звено.

Организационно обособено звено от предприятието е това, което няма признаците на работодател, но е обособено в състава на предприятието и неговата структура. Основната характеристика за относителна самостоятелност на съответното обособено структурно звено е организационно – управленската.

Това структурно звено следва да е обособена и относително самостоятелна организационна единица в цялостната структура на предприятието /негово поделение, клон, цех, отдел, сектор и пр./с относително самостоятелно ръководство в управленската йерархия /ръководител на поделението или клона,началник на цеха,отдела или сектора и пр./В някои случаи обособеното структурно  звено има относително самостоятелен източник на приходи и /или самостоятелна сметка, може да осъществява определена част от общата дейност на предприятието или пък осъществява цялостната му дейност на територията на дадено населено място, община, област, но тези белези са второстепенни и не винаги са налице. Възможно е спецификите на организация на работа и на управление, съчетани със специфичен предмет на дейност и начинът на фанансиране, а понякога и специфичните местни условия в съответния териториален регион, да обусловят специфики и на самите трудови функции на работниците и служителите, работещи в съответното обособено структурно звено, в сравнение с трудовите функции на работниците и служителите в другите структурни звена на предприятието на същия работодател, дори когато техните длъжности са с еднакви или близки наименования. Със закриването на съответната част от предприятието отпада необходимостта от осъществяване на съответната дейност, което налага прекратяването на трудовите договори на работниците и служителите, заети в осъществяването на закритата част от дейността.

Тълкувателно решение № 5/2019 г. от 26.10.2021 г. ВКС, ОСГК