Трябва ли да е влязло в сила Решението на ТЕЛК при прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ

Решението на ТЕЛК трябва да е влязло в сила, за да се приеме, че е налице основанието по чл. 329, ал. 1, т. 9 КТ за прекратяване на трудовото правоотношение.

Основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т.9 КТ не е доказано когато невъзможността на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена неработоспособност или по здравни противопоказания, не е установена чрез влязло в сила заключение на териториалната експертна лекарска комисия, която е специализираният медицински орган, установяващ невъзможността – че работникът или служителят не е в състояние да изпълнява трудовите си задължения по трудовото правоотношение, респ. че конкретна длъжност е противопоказна за здравето на лицето и тези въпроси не може да бъдат поставяни на последваща преценка от службите по трудова медицина.