Съкращаване на щата

Реално съкращаване на щатна бройка за определена длъжност има не само при отпадане на трудовите й функции, но и когато част от тях се запазват и преминават към друга длъжност или изцяло се разпределят между други длъжности; такова е налице и когато, при запазване общата численост на персонала, се закриват щатни бройки за определени длъжности и се откриват нови щатни места за длъжности с различни трудови функции, както и при трансформация на длъжности; при наличие на трансформация реално съкращение на щата е налице, когато трудовата функция на съкратената длъжност се прехвърля на друга длъжност със съществено различаваща се трудова функция, както и когато тя се преразпределя между други длъжности със съществено различаващи се трудови функции; в този случай за работодателя не възниква задължение за извършване на подбор /то възниква само когато трудовите функции на различните длъжности не се различават съществено/; преценката за идентичност се извършва с оглед характера и естеството на възложената работа; изводът за идентичност не може да се изведе само от наименованието на длъжността или от механичното сравнение на трудовите задължения по длъжностната характеристика. Едни и същи задължения по длъжностна характеристика могат да съдържат съществени различия в зависимост от съответната длъжност, от йерархичното място в структурата на предприятието, от предмета на дейност и организацията му.

Чл. 24. от Наредбата за договаряне на работната заплата:

Длъжностните разписания и работните заплати по работни места (длъжности), както и съответстващите длъжностни характеристики се утвърждават от работодателя.