Съкращаване на щата чрез преразпределение на трудовите функции към други длъжности

Съкращаването щата може да извърши и по този начин чрез преразпределяне на трудовата функция (частично или изцяло) за изпълнение от други служители, чиито длъжности не се съкращават. Налице е съкращаване на щата, когато част от трудовите функции на съкратената длъжност се запазват и се преразпределят към друга длъжност или длъжности.  Решаващ признак за законосъобразността на уволнението по този ред е обстоятелството дали трудовата функция е престанала да бъде съдържание на отделна щатна длъжност по новото щатно разписание. Не е задължително условие трудовата функция да е отпаднала при дейността на работодателя временно или трайно. Когато трудовата функция на съкратената длъжност, преди възложена само на един служител и изпълнявана от него, с оглед съкращението е била разпределена от работодателя със заповед на други няколко служители, които дотогава не са я изпълнявали като длъжностно задължение, основанието по чл. 328, ал.1, т.2, предл. второ КТ е налице.