Съкращаване на щата при длъжности с еднакви наименования

Еднаквото наименование на длъжностите не определя дали дадени длъжности са еднакви, сходни или различни, а от съществените черти на съответната трудова функция. Затова когато с новото щатно разписание се запазва броя на длъжностите с еднакво наименование, но фактически се намалява броя на длъжности с еднакви и сходни съществени черти на трудовата функция, то тогава ще е налице съкращение в щата поради премахване на длъжност.

Пример: четири длъжности с наименование „старши експерт“. От които: Две длъжностни „старши експерт“ по планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки; една длъжност „старши експерт“ по координиране дейността в областта на образованието, културата, социалните, здравните дейности, спорта и туризма на територията на общината и една длъжност „старши експерт“ по организиране и провеждане на процедурите по назначаване, преназначаване, заместване, съвместяване и освобождаване от работа на служители. С новото щатно разписание се запазват четири длъжности „старши експерт“, но се намалява една бройка за длъжност „старши експерт“ по планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки и поради това е налице реално съкращване на щата.

Дали дадени длъжности са еднакви, сходни или различни има значение във всеки един от случаите, когато трябва да се установи дали има премахване на дадена длъжност или преобразуването ѝ в друга, при съкращение в щата, но така също и когато следва да се прецени между кои работници или служители, заемащи еднакви или сходни длъжности следва да се извърши подбор. Съществените черти на трудовата функция са още характерните права и задължения по индивидуалното трудово правоотношение, както и типичната за тази длъжност дейност.

Въпроси относно съкращане на щата може да задавате в контактната форма на сайта.