Съкращаване на щата поради определяне на длъжностите за заемане по служебно правоотношение

Обстоятелството, че определени бройки длъжности се трансформират, от такива за заемане по трудово правоотношение в такива за заемане по служебно правоотношение, не означава, че заемалите тези бройки работници или служители продължават да изпълняват функциите си, но вече на основание служебно правоотношение с работодателя. Предвиждането на определените бройки като такива за заемане по служебно правоотношение води до право за уволнение на заемащите ги по трудово правоотношение, като те могат да бъдат назначени на същата длъжност само ако отговарят на изискванията за заемането й по служебното правоотношение. Това води до съкращаване на бройките от длъжността, предвидени за заемане по трудово правоотношение, поради което работодателят е задължен да извърши подбор между всички лица, заемащи длъжността въз основа на това правоотношение. Подбор обаче няма да е необходим в случай, че работодателят прекрати трудовите правоотношения на специланото основание на чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ – поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител.