Съкращаване на половин щатна бройка

Налице е съкращаване на щата и съответно основание за уволнение в случаите, в които работодателят съкрати половината щатна бройка от длъжността заемана от работника или служителя и трансформира останалата част в друга щатна бройка.

Пример:

Цяла щатна бройка „психолог“ да се трансформира в 0,5 за „психолог“ и 0,5 за „социален работник“. В случай, че служителят не желае да заеме длъжността „псилохолог“ на 4 часов работен ден за работодателя възниква правото да уволни същия поради съкращаване на щата.