Срочен договор с ресурсен учител

Относно възможността за длъжността „ресурсен учител“ да се сключи срочен трудов договор и по въпроса може ли при сключване на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 4 от КТ обстоятелствата, обосноваващи изключението по смисъла на §1, т.8 от ДР на КТ да не бъдат посочени в трудовия договор.

Началното сключване на срочен трудов договор за определено време е допустимо в две групи от случаи, посочени съответно в чл. 68, ал. 3 и ал. 4 от КТ. Първата група съдържа три вида работи-временни сезонни и краткотрайни. Временни са работите, които имат случаен и еднократен характер спрямо постоянния основен предмет на дейност на работодателя, който те подпомагат. Тяхната продължителност е от няколко дни до няколко месеца и се изчерпват с изпълнението им. Сезонни са работите, които зависят от годишното време, а краткотрайни са работите с епизодичен и кратък срок за изпълнение. Другата хипотеза е сключване на срочни договори с новопостъпващи работници или служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия. Втората група от случаи, при които може да се сключи срочен трудов договор съгласно чл. 68, ал. 4 от КТ, е за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер, а се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. Това обаче е възможно само по изключение. Какво представлява изключението е посочено в параграф 1, т.8 ДР на КТ. Според легалната дефиниция „изключение“ по смисъла на чл. 68, ал. 4 от КТ е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му.

Ресурсният учител е специалист (специален педагог, логопед, психолог, слухово-речеви рехабилитатор, учител на деца с нарушено зрение), който работи с деца със специални образователни потребности в съответното учебно заведение. Следователно работата на ресурсния учител е част от постоянния и основен предмет на дейност на работодателя-тоест-част от преподавателската дейност. Тази работа не може да се окачестви като временна, тъй като няма случаен и еднократен характер. Децата със специални образователни нужди са неразделна и постоянна част от децата, които трябва да получат задължителното обучение до 16-годишна възраст съгласно чл.53, ал.2 от Конституцията на Република България. Аргументи за временния характер на дейността на ресурсния учител не могат да бъдат черпени нито от продължителността на изпълняваните програми, нито от формирането на екипи за определено време, нито от източниците на финансиране. И при другата обичайна преподавателска дейност на деца без специални образователни нужди програмите са за период от една учебна година, няма пречка да бъдат формирани екипи за специални цели, а средствата за финансиране могат да идват от различни източници. Това означава, че разграничение по тези критерии между работата на ресурсния учител и работата на останалите учители не може да бъде направена, за да се достигне до извода, че дейността на ресурсния учител е временна. Точно както учителите по основните предмети, ресурсният учител извършва преподавателска дейност, която е основна за работодателя и има цикличен, а не временен или краткотраен характер.

Работата в училищата условно е организирана на учебни години, но е последователна и непрекъсната, затова за длъжността „ресурсен учител“ не може да се сключва срочен трудов договор на основание чл. 68, ал. 3  от КТ. Допустимо е да се сключи такъв договор по чл. 68, ал. 4 от КТ, но в такъв случай обстоятелствата, обосноваващи изключението по смисъла на §1, т. 8 от ДР на КТ трябва да бъдат посочени в трудовия договор. Разпоредбата на чл. 68 КТ е императивна, поради което следва да се приеме за задължително изискването на § 1, т. 8 от ДР на КТ обуславящите срочността на трудовия договор обстоятелства да са вписани в трудовия договор.

Работата по краткосрочни и дългосрочни програми за подпомагане на деца със специални образователни потребности, образуването на екипи, които действат в продължение на една учебна година и източниците на финансиране не отличават дейността на ресурсния учител от работата на останалите преподаватели. Цикличността на дейността не се приравнява на срочност от една учебна година. Учебната година е само организационна форма на обучението, продължаващо постоянно и непрекъснато. Необходимостта да се обучават деца със специални образователни потребности е трайна. От децата, които задължително трябва да бъдат образовани, определен процент имат и ще имат такива нужди, които възникват при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства. Ето защо срочен договор с ресурсен служител може да се сключи само по изключение и причините следва да са посочени в трудовия договор.