Сроковете по ЗХУ се удължават

За изпълнение на квотата по чл. 38 от Закона за хората с уврежданията ежегодно до 31 март работодателят предприема съответни действия за наемане на хора с трайни увреждания и уведомява съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта, на чиято територия е неговото седалище, в случай че желае да използва посредничество за наемане на хора с трайни увреждания. С приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 28 от 24 март 2020 г., изм. и доп. ДВ бр. 34 от 9 Април 2020 г. е регламентирано удължаване с един месец от отмяната на извънредното положение на сроковете, определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с изпълнение на задължения на частноправни субекти. С това изпълнението на задължението на работодателите да предприемат действия за наемане на хора с трайни увреждания се удължава.