Следва ли работодателят да запознава писмено работещите с утвърдените графици при СИРВ?

Отговорът е отрицателен.

Съгласно Наредбата за работното време, почивките и отпуските работодателят запознава работниците или служителите с утвърдените графици преди започване на работа по тях. Не е предвидена писмена форма за това. Същата е нужна само и единствено за доказване на това обстоятелство. Писмената форма се препоръчва за работодатели с по-малък брой работещи. За работодатели с голям брой персонал практически е невъзможно писменото запознаване с утвърдените предварителни поименни графици, както и с последващото им изменение. Поради това за тях съществува възможността да посочат в Правилника за вътрешния трудов ред, че поименните графици ще бъдат обявявани специално обособено за целта място. След изпълнение на задължението на работодателя да запознае работника или служителя с Правилника за вътрешния трудов ред, то следва, че същия е уведомен за утвърдените поименни графици.