Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор с ел. подпис

В трудовия договор или в друга писмена форма страните по трудовото правоотношение могат да дадат изрично съгласие да бъдат адресати на електронни изявления относно факти и обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение. Съгласието може да се даде преди, едновременно със или след възникването на трудовото правоотношение.

Сред електронните документи, които могат да бъдат част от трудовото досие на работника или служителя, са документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение. „Документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение“ са трудов договор, споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда, допълнително споразумение за изменение на съществуващ трудов договор, договор за придобиване на квалификация, договор за повишаване на квалификацията и за преквалификация и други документи, които са от значение за възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. В този смисъл трудови договори и допълнителни споразумения, могат да бъдат създавани по реда на Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовито досие на работника и служителя и при спазване на специфичните изисквания за създаване на електронен документ.

За създаването на валидни електронни документи, следва да се отчете, че документите, създавани от работодателя, задължително се подписват с квалифициран електронен подпис. Електронните документи се подписват от работника или служителя с електронен подпис съобразно нормативните изисквания и договореното с работодателя. В Правилника за вътрешния трудов ред се посочват: видът на електронния подпис, който се използва от работниците или служителите. Същите могат да бъдат три вида: Електронен подпис; Усъвършенстван електронен подпис и Квалифициран електронен подпис. Квалифицирания електронен подпис е с по-висока степен на защита в сравнение с електронния и усъвършенствания електронен подпис. Неговата правна сила е равностойна на тази на саморъчния подпис. Правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, само тогава когото е уговорено между страните. В този смисъл за сключване на допълнително споразумение е необходимо работникът или служителят да даде изрично съгласие да бъде адресат на електронни изявления, респективно да се сключват двустранни споразумения за създаване на електронни документи, които изискват съгласието и на двете страни по трудовото правоотношение. Допълнителното споразумение следва да бъде подписано от работодателя с квалифициран електронен подпис, а от работника с квалифициран електронен подпис или в случай, че е уговорено между страните с електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис.

Трудов договор може да бъде сключен между страните с квалифициран електронен подпис, тъй като неговата правна сила е равностойна на саморъчния подпис. В случай, че страните преди възникване на трудовото правоотношение, т.е. преди сключване на трудовия договор и в процеса на договаряне, постигнат съгласие трудовият договор от страна на работника или служителя да бъде подписан с електронен или усъвършенстван електронен подпис, то възникването на трудовото правоотношение следва да се приеме за валидно. Това е така поради правната възможност преди възникване на трудовото правоотношение страните да се споразумеят да бъдат адресати на електронни изявления.

След като страните са постигнали съгласие да бъдат адресати на електронни изявления, то всички едностранни документи, създадени от работодателя и връчени по реда на Наредбата са валидни, включително и заповеди за налагане на дисциплинарни наказания и прекратяване на трудовото правоотношение.