Синдикална закрила – чл. 333, ал. 3 КТ

При прекратяване на трудовото правоотношение с член на синдикалното ръководство на синдикална организация, която не е учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, работникът или служителят не се ползва с предварителна закрила по чл. 333, ал. 3 КТ.

Предназначението на предварителната закрила по чл. 333, ал. 3 КТ е да бъде осигурена възможност за безпрепятствено отстояване на синдикалните интереси на работниците, явяващи се в определени случаи в разрез с тези на работодателя, и поради това с предварителна закрила се ползва синдикалното ръководство в предприятието, както и ръководството на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган – лицата, представляващи организацията и отстояващи синдикалните интереси, но само ако съответната организация има структура в предприятието.

Участието в синдикално ръководство на организация вън от структурата на работодателя или на ръководещия го синдикален орган на отраслово и национално ниво, не дава основание за ползване на предварителна закрила, тъй като не може да възникне конфликт на интереси. Председателят и секретарят на първично организационно структурно звено извън предприятието на работодателя не са членове на ръководен изборен синдикален орган по смисъла на чл. 333, ал. 3 КТ и не се ползват с право на синдикална закрила при уволнение.

Решение № 139/18.05.2016 г. по гр. д. № 6080/2015 г., IV г.о. ВКС