Ръководна длъжност по смисъла на чл. 328, ал. 2 КТ

В ръководството на предприятието по смисъла на §1, т.3 ДР на КТ се включват освен ръководителят и неговите заместници също и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес. Характерът на длъжността като ръководна се определя от структурата на предприятието и от длъжностната характеристика. Касае се за специфичен кръг от служители, от които зависи успехът на управлението и постигането на резултати в предприятието, което само по себе си предполага, че това могат да са лица и извън ръководителя и неговите заместници като при съмнение дали даден служител е от ръководството на предприятието, т.е. дали заеманата от него длъжност е ръководна, следва да се бъдат съобразени задълженията му по длъжностна характеристика. Освен това при преценка дали дадена длъжност е „ръководна” следва да се преценява конкретно при всеки отделен случай като критерия за преценка освен задълженията по длъжностна характеристика следва да включва и мястото на длъжността в общата структура на длъжностите в предприятието и включените в длъжността трудови функции. В този смисъл само по себе си обстоятелството, че длъжността носи наименованието „ръководител” не обосновава извод, че служителят има ръководни или управленски функции и съответно, че е имал качеството на служител от ръководството на предприятието.

Макар и съгласно длъжностна характеристика служителят да е бил „ръководител“, то същият може да не е имал никакви задължения и права, свързани с ръководенето на самия отдел, структура или звено, на другите служители в него, съответно да няма правомощието да им възлага задачи, да осъществява контрол върху работата им, да ангажира дисциплинарната им отговорност, да следи за точното изпълнение на задачите, да задава насоките на работа, да организира и планира трудовия процес, съответно да има отношения към цялото или част от ръководството на предприятието, съответно за част или още по-малко за целия производствен процес и за самата дейност на работодателя. Възможно е  йерархическата подчиненост на длъжността да бъде многократно опосредена, т.е. да са налице множество други длъжностни, на които служителят да е подчинен. Посочените критерии изключват характеристиката на длъжността като  „ръководна“.