Разлика между работно време и работен ден (работна смяна)

Понятието „работният ден“ е различно от понятието „работно време„. В работния ден се включва освен работното време и осигурените почивки по чл. 151, ал.1 КТ – в този смисъл дефинициите в чл. 2, пор. 1,2 5 и 6 от Директива 2003 / 88 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти на организацията на работното време.

Работното време по см. на §1, т.11 от ДР на КТ е всеки период, през който работникът или служителят е длъжен да изпълнява работата, за която се е уговорил. От това определение е видно, че се има предвид продължителност от 8 часа на работното време, по см. на чл. 136, ал. 3 КТ, а не на работния ден. Съгласно нормата на чл. 151, ал.1 КТ работното време се прекъсва с една или няколко почивки, като почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 минути. Съгласно чл. 151, ал.2 КТ почивките не се включват в работното време.

Пример: Работна смяна от 08:00 ч. – 17:15 ч. с почивка за хранене от 45 минути и две почивки от по 15 минути. При този начин на определяне на работното време, същото е с продължителност повече от 8 часа, тъй като от 08.00 часа до 17.15 часа продължителността е 9 часа и 15 минути. Работния ден е 9 часа и 15 минути. Когато от него се извадят почивките, остава 8-часово работно време.