Работодателят не е мотивирал заповедта ми за прекратяване. Законосъобразна ли е?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Как следва да бъде мотивирана заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, за да е законосъобразна?

Мотивите на заповедта за уволнение могат да се изчерпят само с цитиране на съответната правна норма или само с възпроизвеждане на текста на съответния фактически състав. Важното е от съдържанието на заповедта да следва несъмнения извод за същността на фактическото основание, поради което е прекратено трудовото правоотношение и е въпрос на правна квалификация коя е приложимата правна норма, включително в хипотезата на чл. 328 ал. 1 т. 6 КТ – дали се касае за липса на образование или липса на професионална квалификация за изпълняваната работа. Законодателят изисква /чл.195 КТ/ мотивирана писмена заповед само при налагане на дисциплинарно наказание. В останалите случаи, от ангажираните от работодателя пред съда доказателства, следва да е ясно, че работникът или служителят е могъл да разбере кои са фактите в обективната действителност, поради които трудовото му правоотношение е прекратено и съответно съдът да може да извърши проверка дали са се осъществили, като ги подведе под съответна правна норма и въз основа на това да заключи дали уволнението е законосъобразно.