Работодателят може да уволни работник или служител само веднъж на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ – поради придобито право на пенсия

Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ изисква придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да настъпи по време на действие на трудовото правоотношение, а не преди него. Този извод следва от израза в нормата за „придобиване“ на правото на пенсия, а не „при вече придобито“ право на пенсия. Следва да се направи раграничение с основанията по чл. 328 – чл.б328, ал. 1, т.10а КТ, чл. 328, ал. 1, т.10б КТ и чл.328, ал.1, т.10в КТ, които макар и свързани с придобиване и упражняване право на пенсия, съществено се различават. Докато по чл.328, ал.1, т.10 КТ е необходимо лицето само да е придобило, но не и да е упражнило право на пенсия, то по чл.328, ал.1, т.10а КТ, чл.328, ал.1, т.10б КТ и чл.328, ал.1, т.10в КТ се имат предвид различни хипотези, в които лицето е упражнило право на пенсия и тази пенсия му е отпусната. Придобиването на право на пенсия е уредено в чл. 68 и сл. КСО, а упражняването на право на пенсия е уредено в чл. 94 КСО, като пенсионното производство може да започне само по заявление на лицето, а не и служебно. Ако заявлението е подадено след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото на пенсия, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им, т.е. само по себе си придобитото право на пенсия не е равнозначно на упражнено право на пенсия и от „придобитото право“ не възниква публично вземане срещу държавата (органите на пенсионното осигуряване). КТ трябва да се тълкува не самостоятелно, а като се имат предвид и нормите на КСО. От редакциите на чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, чл. 328, ал.1, т.10б КТ и чл.3 28, ал.1, т.10в КТ не може да се направи извод, че по чл. 328, ал. 1, т.1 0 КТ е без значение кога лицето е придобило право на пенсия – преди или след сключване на трудовия договор. Това е така, защото в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ, чл. 328, ал. 1, т.10б КТ и чл. 328, ал. 1, т. 10в КТ лицето вече е упражнило право на пенсия и има заместващ доход. В случаите по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ лицето работи и няма заместващ доход от пенсия. Чрез подписване на трудов договор с такъв служител работодателят приема, че го назначава без дискриминация и като равен на останалите си служители, респ. че може да го уволни на всички други допустими основания по КТ, но е и на известното му вече, а в случая и веднъж упражнено основание по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ.

Придобиването на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст като юридически факт трябва да е настъпило след сключване на трудовия договор. Ако се приеме възможност за повторно уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, то би се създала възможност за злоупотреба с право и за недобросъвестност на работодателя, каквато безспорно не е идеята на законодателя при приемането на тези законови тестове. Ако, както в разглеждания случай, работодателят знае, че служителят вече е придобил право на пенсия /и дори го е уволнил вече на това основание/, той винаги ще може едностранно да прекрати трудовото правоотношение. Самият служител е поставен в положение на несигурност като знае, че във всеки момент трудовото му правоотношение може да бъде едностранно прекратено.