Работодателят ме уведоми, че работното ми място вече се счита за такова по ЗХУ…

Работодателят ме уведоми, че работното ми място вече се счита за такова по ЗХУ. Следва да се притеснявам?

Отговорът е отрицателен.

Във връзка с множество въпроси на притеснени работници и служители следва, същите да бъдат уведомени, че при изпълнение на квотите за заемане от хора с трайни увреждания по реда на ЗХУ, работодателите нямат задължение да откриват допълнителни работни места в случай, че такива вече са назначени и същите ще се отчитат при изпълнение на квотата. С това по никакъв начин не се засягат правата на работниците и служителите с трайни увреждания.

Работодатели, които през 2019 г. откриват предприятия с 50 и над 50 работници и служители следва да изпълнят квотите за наемане на хора с трайни увреждания през следващата календарна година.

Статията ще бъде допълвана с оглед множеството постъпващи въпроси.