Пълна отчетническа отговорност на шофьор на товарен автомобил, който е оставил чанта с пари в отключената кабина на камиона

Отчетникът не отговаря за щетите, ако има обективна причина, която той не е могъл да предотврати и престъплението кражба е такава обективна причина. Престъпление, извършено от трето лице (кражба, грабеж) се приравнява по действие на непреодолима сила. За да се освободи отчетника от отговорност обаче, следва да докаже, че неговото поведение е било правомерно, положил е дължимата грижа за опазване на имуществото. В противен случай той ще отговаря солидарно с третото лице. Не е необходимо третото лице да е осъдено с влязла в сила присъда, достатъчно е по надлежния ред да е констатирано престъпление. Самото образуване на наказателно производство за кражба по НК без да се вземат предвид действията или бездействията на МОЛ не е достатъчно, за да се освободи отчетника от отговорност. За да се случи това е необходимо по несъмнен начин да се установи както престъплението, така и че поведението на отчетника е било правомерно, тоест – положил е дължимата грижа за опазване на имуществото.

Може да се установи, че щетите са последица от извършено от трети неизвестни лица престъпление, но когато отчетникът е допуснал непозволено поведение, с което е съпричинил резултата, престъпното посегателство не го освобождава от имуществена отговорност.

Шофьор на тежкотоварен автомобил носи пълна имуществена отговорност в случай, че е оставили чанта, в която е съхранявал предадените му и подлежащи на отчитане пари без надзор в кабината на превозното средство, без да я заключи и извършителят е останал неоткрит. В този случай, работникът не е изпълнил задължението като отчетник да полага грижа по-голяма от обикновената за опазване имуществото на работодателя, напротив – оставил е поверените парични ценности при липса на елементарни мерки за предотвратяване на неправомерни посегателства: без надзор в незаключеното купе на автомобила, поради което искът на работодателя за реализиране на пълна имуществена отговорност ще бъде приет за основателен.