Промяна в наредбата за подаване на уведомление

Промяна в Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 17/26.02.2021 г. В сила от 01.03.2021 г.)

Нова чл. 5, т. 3, б. „ж“ в Приложение № 1 се посочва:

«основание за прекратяване на трудовия договор»

Основанието за промяна се попълва в т. 17 от Приложение № 1.

Предвидени са 63 основания за прекратяване по КТ, Закона за администрацията и Закона за съдебната власт и т. 64 друго основание в случай, че липсва сред изрично изброените. 

Цел на промяната в Наредба № 5

Работниците и служителите, чието трудово правоотношение е прекратено и се регистрират като безработни за получване на обезщетение за безработица, вече не се налага да представят документи за прекратяване на трудовия договор пред НОИ.

НОИ по служебен ред може да провери основанието за прекратяване на трудовия договор за целите на определянето на размера на обезщетението.

Уведомление вече се изпраща в тридневен срок в случай на командироване в рамките на предоставяне на услуги ( чл. 3, ал. 1, б. „б“).

Уведомление се изпраща при сключване на трудов договор от българско предприятие, което осигурява временна работа, което изпраща работник или служител в предприятие ползвател  на територията на друга държава от ЕС. (т. 8, код 17 от Приложение № 1) В тези случаи се попълва код по ЕКАТТЕ „000000“ и след изтичане на срока за командироване се подава уведомление, като се посочва код по ЕКАТТЕ, където е работното място на лицето в България.