Промени в Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от 09.04.2021 г.

Част от промените влизат в сила деня на обнародване на Постановлението за изменение и допълнение, докато други от 01.01.2022 г.

Промените, които влизат всила от 09.04.2021 г. представляват интерес за длъжностните лица, които изготвят документи за конкурси за държавни служители.

 • При издаване на заповед за обявяване на конкурс за държавен служител в заповедта следва да се посочат и съответните разпоредби, предвиждащи специфични изисквания за заемане на длъжността;
 • В обявлението за конкурса вече ще се съдържат всички данни от заповедта за обявяването му, кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика електронна поща за изпращане на документи от кандидатите и информация за начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на съответната администрация;
 • Обявлението може да съдържа и допълнителна информация, която да подпомогне кандидатите при преценката им за администрацията като работодател;
 • В обявлението се посочва, че българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура;
 • Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса са публични до приключване на конкурсната процедура. Резулататите с окончателното класиране също са публични до приключване на конкурсната процедура.
 • Решаването на тест, като част от конкурсната процедура вече има цел да се установят познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • Членовете на комисията, които проверяват тестовете, отбелязват неверните отговори по недвусмислен начин. Тестовете се подписват от проверилите ги членове на комисията.
 • Когато в конкурната процедура е предвидено изготвяне на писмена разработка по икономическа, културна, социална, управленска или друга тематика, същата се подписва от членовете на комията, които извършват проверка. Същото се отнася и за практическите задачи, когато са предвидени в процедурата.
 • Писмено заявление за участие в конкурса, което се подава от кандидатите е регламентирано в приложение № 3 е допълнено. Внимание: частта от заявлението съдържаща таблицата „Лична информация“ влиза в сила от 01.01.2022 г. В този смисъл в Приложението следва да използвате досегашната таблица. Ново в приложението, считано от 09.04.2021 г. е 1. забележката под таблицата „образователна подготовка“ и 2. След таблицата „Професионален опит“ е добавена таблица „служба в доброволния резерв“.
 • На 01.01.2022 г. влиза в сила нова глава четвърта, регламентираща тест за обща компетентност и познания за държавната администарция, който се провежда в гр. София чрез платформа която се поддържа от администрацията на Министерския съвет, в компютърно оборудвани тестови зали в присъствието на квестори. Институтът по публична администрация (ИПА) съдейства на конкурсните комисии за организацията на провеждането на теста. Този тест не е задължителен, а по преценка на органа по назначаване.
 • НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ И ПОДБОРА ПРИ МОБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ