Продължителност на нощната смяна

Каква е продължителността на нощната смяна при подневно и сумирано отчитане на работното време?

 Седемчасово работно време и респективно работна седмица от 35 часа е предвидено само и единствено при полагане само на нощен труд, т.е. от 22:00 часа до 06:00 часа. С разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ законодателят въвежда намалено работно време извън Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време. За разлика от разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ, нормата на чл. 141, ал. 2 КТ регламентира не продължителност на работното време, а продължителност на работната смяна. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна.

Тук обаче законодателят не сочи изрично каква е продължителността на работната смяна през нощта. Продължителността на работната смяна не е регламентира и в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от КТ, тъй като със същата се регламентира продължителност на работно време, но не и на работна смяна. В случай, че приемем седемчасова продължителност на нощната смяна, то в този случай при подневно изчисляване на работното време, при работна смяна с четири и повече часа продължителността не следва да надвишава седем часа. Продължителността на работната смяна, с четири и повече часа нощен труд, обаче може да бъде осем часа след въвеждане на сумирано изчисляване на работното време и в този случай, ще възникне задължение за работодателя да превръща нощните часове с дневни (чл. 142, ал. 4, предл. първо от КТ и чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време почивките и отпуските.

Коефициентът за преобразуване на нощните часове в дневни се прилага само в условията на въведено сумирано изчисляване на работното време, но не и при подневно изчисляване.  

При въведено сумирано изчисляване на работното време за смени с начален час от 17:00 часа до 02:00 часа следва нощните часове да се превърнат в дневни, тъй като се включват четири часа нощен труд. При трудов договор сключен с работно време само през нощта отработените нощни часове не се превръщат в дневни. При работни смени включващи три часа нощен труд работните часове по графика на работника или служителя се изчислява без превръщане на нощните часове в дневни с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, тъй като това е предвидено за смени с четири и повече часове нощен труд.