Приложимо ли е решение C-12/17 на Съда на Европейския съюз за България?

С посоченото решение се дава отговор на въпрос, а именно, че когато е предвидено в националното законодателство ползването на родителски отпуск (отпуски след този за бременност и раждане) не се смята за трудов стаж за изчисляване на платения годишен отпуск и това непротиворечи на правото на ЕС.

Решението е неприложимо за България, тъй като в КТ такава хипотеза не е предвидена.