Приемане на предложение от работодателя за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие

При отправено писмено предложение от работника до работодателя за прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ следва ли работодателят писмено да уведоми работника за приемане на предложението?

ОТГОВОРЪТ Е ОТРИЦАТЕЛЕН.

по взаимно съгласие