Прекратяване по чл. 328, ал. 2 КТ

За законността на едностранното прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 2 КТ се предпоставя от проявлението на следните юридически факти:

  1. компетентен орган на работодателска власт да е прекратил трудовото правоотношение;
  2. служителят да е бил измежду лицата, които представляват ръководство на предприятието по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на КТ;
  3. преди прекратяването на трудовото правоотношение да е бил сключен договор за управление на предприятието и да е започнало изпълнението на договора за управление, като уволнението да е извършено в 9-месечен срок от този момент.

Допълнителни изисквания за законност, съобразно отговорите на съдебната практика на ВКС:

  • Няма пречка прекратяване на трудовото правоотношение да се извърши преди вписване на сключения договор за управление с новия управител преди вписването му в търговския регистър.
  • Новият управител може с нарочна (изрична) декларация да декларира, че приема съществуващия бизнес план;
  • Кога е одобрен планът на новия управител е въпрос, който няма правно значение към законосъобразносността на прекратяването по чл. 328, ал. 2 КТ

Мотиви:

 В хипотезата на чл. 328, ал. 2 от КТ правото на работодателя на едностранно прекратяване на трудовите договори със служителите от ръководството на предприятието следва да бъде упражнено в 9-месечен срок от започване на изпълнението по договора за управление. Договорът е предпоставка за изпълнение на възложените функции от страна на новия главен директор на дружеството. Напълно възможно е това изпълнение фактически да започне преди датата на вписване на подлежащото на вписване обстоятелство в търговския регистър – относно новоизбрания представляващ дружеството. Дейността на стопанския субект, чийто законен представител е променен, продължава да се осъществява и не се прекъсва поради факта, че липсва вписване на промяната в това обстоятелство по надлежния ред в регистъра. Процесът на извършване на предмета на дейност от търговеца не е обусловен от вписванията по партидата му в търговския регистър. Той изисква вземането постоянно на управленски решения, поради необходимост от оперативност на изпълняваната дейност и налага реално осъществяване на функции по ръководство на дружеството непрекъснато във времето. Затова няма пречка изпълнителят по договора да встъпи в длъжност като започне да извършва управление, преди вписването на промяната в представителството в търговския регистър.

Няма пречка да се ползва бизнес план на предходния управител, както и да бъдат поставени същите или изцяло нови задачи в сравнение с тези на досегашния управител, които да се изпълняват в бъдеще. Тази стопанска цел и конкретните бизнес задачи могат да бъдат възложени както с новия договор за управление на предприятието, така и с други документи, стоящи извън него и съставени преди или след сключването на самия договор. Същественото е при възлагане на управлението да се преследва определена стопанска цел, за чието изпълнение е предоставена възможност на управителя да сформира нов управленски екип в деветмесечен срок. В този смисъл, за да бъдат упражнени правата по чл. 328, ал. 2 КТ, при сключването на нов договор за управление е достатъчно да има икономически (бизнес) план в предприятието, независимо дали преди или след възлагане на управлението са поставени за изпълнение същите или изцяло нови задачи, в сравнение с тези на предходния управител. Не е налице пречка да се ползва бизнес план на предходен управител, когато този бизнес план изрично бъде приет от новия управител.