Прекратяване поради болест и здравни противопоказания (чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ)

Следва ли да се иска становище на ТЕЛК относно длъжностите, определени за трудоустроени, за които се предвижда по-висока степен на образование от притежаваната от трудоустроеното лице, за което се отправя запитването?

Следва ли да се предлага на трудоустроено лице длъжност, за която то не притежава необходимото образование, както и длъжност, която не се намира в района, в който той работи?

Работодателят не е длъжен да предлага на работника или служителя за заемане длъжност, за която той не притежава необходимото образование и квалификация. Затова, когато има свободна длъжност, определена за трудоустроени и включена в списъка по чл. 315 КТ, за която работникът или служителя не притежава необходимото образование и квалификация, работодателят не е длъжен да иска становище на ТЕЛК относно това дали тя е подходяща за здравословното му състояние.

Относно прекратяването по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ.

Основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл.325, т.9 КТ обединява две хипотези /невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност или по здравни противопоказания въз основа на заключение на ТЕЛК/, като е достатъчно да е налице само едната от тях, за да се прекрати трудовия договор. Освен това е необходимо и кумулативното условие – при работодателя да няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя. Понятието „намалена работоспособност“ се определя от чл. 314 КТ. Представлява загубване на част от работоспособността, което създава невъзможност за работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест или трудова злополука, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа. В тези случаи по предписание на здравните органи той се трудоустроява на друга работа или на същата при подходящи условия. Редът за издаване на предписанието за трудоустрояване и дължимите от работодателя действия по изпълнение на предписанието се уреждат в Наредбата за трудоустрояване. Въпросът дали е налице невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа е медицински и се решава въз основа на предписание на здравните органи, дадено по съответен ред. Подходящите работни места за трудоустроени се определят по специалния ред на чл. 315 КТ от работодателя. Последният може да прекрати трудовото правоотношение на работник или служител по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, когато след като е изпълнил задължението си по чл. 315, ал. 1 КТ, няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя, за която последният притежава квалификацията да изпълнява и е съгласен за това. „Подходяща” работа, по смисъла на чл. 325, ал. 1, т. 9, изр. последно КТ е свободна щатна длъжност, която освен че съответства на промененото здравословно състояние на работника или служителя и той може и желае да я изпълнява, още и за заемането на която той отговаря на законовите изисквания и на изискванията по длъжностната характеристика за нея – професионален стаж, квалификация, образование, правоспособност и др. Обстоятелството дали длъжността е подходяща с оглед здравословно състояние на работника или служителя се преценява от компетентните здравни органи.

Решение № 72/26.06.2020 г. по гр. д. № 2831/2019 г., III г.о., ВКС