Прекратяване на трудов договор чрез връчване заповед с писмо с обратна разписка

Прекратяване на трудов договор чрез връчване заповед с писмо с обратна разписка.

При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника, работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. За да е осъществено надлежно връчване по пощата не е необходимо то да е извършено лично на получателя. Обстоятелството дали работника е променил адреса си или не е предприел действия за получаване на пощенската пратка е без правно значение.

Още по темата:

Връчване на заповед за уволнение на лице, с което служителят живее на съпружески начала

Прекратяване на трудов договор по ел. поща?