Прекратяване на трудов договор с трудоустроен

Има ли задължение работодателят да промени организацията си на работа в т.ч. с откриване и поддържане на нова допълнителна щатна бройка за длъжността, за да запази трудовото правоотношение с трудоустроен работник и да може лицето да полага труд при облекчени условия, съгласно здравните предписания на ТЕЛК?

Отговорът е отрицателен.

Работодателят с повече от 50 работници и служители има задължение да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата си дейност. Тези работни места, според естеството на извършваната дейност в предприятието, може да са за различни длъжности и да позволяват наемането или трудоустрояването на работници и служители с различен вид увреждания и с различна степен на нетрудоспособност. Ако естеството на дейността и нейната организация позволяват, работодателят може да промени трудовата функция на отделен работник така, че от нея да отпаднат занапред медицински противопоказания за работника, който я е заемал. Но работодателят няма задължение да организира своята дейност по начин, че да съответства нуждите от трудоустрояване вън от задълженията му по чл.315 КТ. Ако работодателят не разполага с възможност да трудоустрои работника, или да му предложи друга подходяща работа, отговаряща на придобития опит и квалификацията, той е длъжен да прекрати трудовия договор.

Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител не позволява полагане на нощен труд, работодателят не е длъжен да го освободи от нощни смени, натоварвайки останалите работници и служители с повече нощни смени, или като разкрие нов допълнителен щат и наеме на работа друг работник, чрез който да се осигури изпълнението на създадения режим на работа в предприятието. При липса на съответна възможност на работника да се предложи друга подходяща работа, или да се трудоустрои, работодателят е длъжен да прекрати трудовия договор.

Дори причина за разкриването на допълнителен щат да е станало именно, поради здравословното състояние на работника, продължителните му отсъствия и необходимостта да се гарантира изпълнението на установен непрекъснат 24-часов режим на работа в производственото звено, без да се нарушават нормите за продължителност на работното време, почивките и отпуските на останалите работници, то работодателят не е длъжен да продължи да поддържа променената организация на труда, чрез разкриване на нов щат и наемане на друг работник, осигурявайки по този начин на работника възможност да изпълнява същата длъжност, но без нощните смени, за да се спазят предписанията на ТЕЛК.

В този смисъл, когато работник или служител поради издадено решение на ТЕЛК не може да изпълнява нощни смени, работодателят назначи допълнител работник, който да поеме нощните смени на трудоустроения, то работодателя запазва правото си да прекрати договора на трудоустроения. Обстоятелството, че работодателят е променил организацията, поради издаденото решение на ТЕЛК, и е разкрил един допълнителен щат, не му отнемат правото да прекрати трудовия договор с трудоустроения.

Решение № 251/28.09.2016 г. по гр. д. № 1278/2016 г., IV г.о. на ВКС.