Прекратяване на трудов договор с изпълнителен директор на изпълнителна агенция

Правно значение на съгласуването

При прекратяване на трудов договор на изпълнителен директор на изпълнителна агенция на основание чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията от министъра, към който е създадена изпълнителната агенция съгласуването с министър-председателя по смисъла на чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията представлява елемент от фактическия състав на основанието за прекратяване на трудовия договор.

За да е съгласувано прекратяването на трудовия договор на изпълнителния директор на изпълнителна агенция към министерство означава изразеното мнение на министъра по този въпрос да съвпада с мнението на министър-председателя. В този смисъл следва да е налице съгласие на министър-председателя. Не е налице подобно съгласие ако министър-председателят не е отговорил на искането за съгласуване както и при липса на противопоставяне.

Съгласно разпоредбите на чл.19а, ал.2 от Закона за администрацията правоотношенията със заместник – министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи, могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя, по негова преценка. Според чл. 19, ал. 4, т. 3 за органи на изпълнителната власт се считат и изпълнителните директори на изпълнителните агенции. Анализът на тези разпоредби налага извода, че трудовото правоотношение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция може да бъде прекратен без предизвестие от органа, който го назначава, а това е съответния министър по негова преценка. Преценката на органа, който назначава изпълнителния директор не подлежи на съдебен контрол.

Съгласно чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията договорът с изпълнителния директор на изпълнителната агенция се сключва, изменя и прекратява от министъра, към който е създадена, съгласувано с министър-председателя. В Закона за администрацията няма легално определение на понятието съгласуване. Според „Българския тълковен речник” думата „съгласувам” означава „вземам решение за нещо, като стигам до единомислие при обсъждането му с друго лице, привеждам в съответствие, координирам”. Съгласуването означава изразяване на мнение /становище/ по даден въпрос от две лица и съвпадане на мненията /становищата/. За да е налице съгласуване по смисъла на чл. 54, ал. 5 ЗАдм, то следва мнението на съответния министър за прекратяване на трудов договор на изпълнителен директор на изпълнителна агенция да съвпада с мнението на министър-председателя по същия въпрос. В ЗАдм не е предвидена изрична форма на насрещните мнения и същите може да се обективират устно, писмено или да са изразени с конклудентни действия.

Решение № 113/22.07.2016 г. по гр. д. № 5787/2015 г., IV г.о. на ВКС