Прекратяване на трудов договор възникнал по избор

Особености на трудовия договор възникнал чрез избор

Николай Стоянов

31.01.2021
"

към статията

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, може да бъде прекратено без предизвестие от съответното избирателно тяло. (чл. 338 КТ)

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, се прекратява с изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок не е произведен нов избор, трудовото правоотношение продължава до произвеждането му. (чл. 337 КТ)

Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години. (чл. 83, ал. 1 и ал. 2 КТ)

Трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. (чл. 86, ал. 1 КТ)

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на друго лице за длъжността. (чл. 86, ал. 4 КТ)

Когато при новия избор е избрано същото лице, трудовото правоотношение с него продължава за нов срок. (чл. 86, ал. 5 КТ)

Когато изборът е приключил, без да бъде избран някой от кандидатите, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността, за която се произвежда изборът, продължава до успешното приключване на следващия избор. (чл. 86, ал. 6 КТ)

Трудовото правоотношение за длъжност, която е предвидена за заемане след избор съгласно чл. 83 ал. 1 КТ, възниква при условията на чл. 86, ал. 1 КТ. Тази длъжност не може да бъде заемана по безсрочен трудов договор. Правоотношението, възникнало от избор, е винаги срочно и максималната му продължителност е пет години (чл. 83, ал. 2 от КТ). След този срок то може да бъде продължено при условията на чл. 86, ал. 4 и 6 от КТ (съответно чл. 337, изр. 2 от КТ), но не може да се трансформира в безсрочно. Правоотношението за заемане на длъжност в резултат на избор, не възниква в резултат на трудов договор – без значение е дали такъв е оформен писмено или не. Ако страните са оформили отношенията си писмено, няма значение как те са озаглавили документа. Дори да са го нарекли трудов договор, то не писменото им съгласие е източник на правата и задълженията между тях. Правоотношението е възникнало от момента на обявяване на кандидата за избран, а всички други писмени съглашения между страните имат значение на споразумение по чл. 107 КТ, без оглед как са озаглавени и какви законови текстове са цитирани в тях. Възникналото от избор трудово правоотношение се прекратява с решение на избирателното тяло (чл. 339, ал.2 от КТ) при специфичните условия на чл. 337, изр. 1 и чл. 338 КТ, но може да бъде прекратено и на предвидените в закона основания за прекратяване на трудовия договор, доколкото е възможно съответното им прилагане към избора и с изричното  изключение на дисциплинарното уволнение (чл. 339, ал. 1 КТ). Трудовото правоотношение се прекратява и от датата, на която избирателното тяло е взело решението за предсрочно прекратяване на мандата на изборната длъжност. Основанието „изтичане на срока” е приложимо за възникналите от избор трудови правоотношения при специфичните условия, уредени в разпоредбите на чл. 86, ал. 4 и 6 и чл. 337, изр. 2  от КТ, но за това правоотношение не се прилагат нито правилата на чл. 68 от КТ, нито тези по чл. 69 от КТ, т.е. трудовият договор, сключен по избор и за определен срок, не се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Изборът може да бъде предшестван от конкурсна процедура, но това не превръща възникване на трудовото правоотношение чрез конкурс. Конкурсното начало, в този случай, има за цел изборния орган да прецени качествата на лицата, взели участие в изборната процедура.

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.