Прекратяване на трудов договор възникнал по избор

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, може да бъде прекратено без предизвестие от съответното избирателно тяло. (чл. 338 КТ)

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, се прекратява с изтичане на срока, за който лицето е избрано. Ако при изтичане на този срок не е произведен нов избор, трудовото правоотношение продължава до произвеждането му. (чл. 337 КТ)

Длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема. Срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години. (чл. 83, ал. 1 и ал. 2 КТ)

Трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран. (чл. 86, ал. 1 КТ)

Трудовото правоотношение, възникнало от избор, остава в сила и след изтичане на установения срок до избирането на друго лице за длъжността. (чл. 86, ал. 4 КТ)

Когато при новия избор е избрано същото лице, трудовото правоотношение с него продължава за нов срок. (чл. 86, ал. 5 КТ)

Когато изборът е приключил, без да бъде избран някой от кандидатите, трудовото правоотношение с лицето, заемащо длъжността, за която се произвежда изборът, продължава до успешното приключване на следващия избор. (чл. 86, ал. 6 КТ)

Трудовото правоотношение за длъжност, която е предвидена за заемане след избор съгласно чл. 83 ал. 1 КТ, възниква при условията на чл. 86, ал. 1 КТ. Тази длъжност не може да бъде заемана по безсрочен трудов договор. Правоотношението, възникнало от избор, е винаги срочно и максималната му продължителност е пет години (чл. 83, ал. 2 от КТ). След този срок то може да бъде продължено при условията на чл. 86, ал. 4 и 6 от КТ (съответно чл. 337, изр. 2 от КТ), но не може да се трансформира в безсрочно. Правоотношението за заемане на длъжност в резултат на избор, не възниква в резултат на трудов договор – без значение е дали такъв е оформен писмено или не. Ако страните са оформили отношенията си писмено, няма значение как те са озаглавили документа. Дори да са го нарекли трудов договор, то не писменото им съгласие е източник на правата и задълженията между тях. Правоотношението е възникнало от момента на обявяване на кандидата за избран, а всички други писмени съглашения между страните имат значение на споразумение по чл. 107 КТ, без оглед как са озаглавени и какви законови текстове са цитирани в тях. Възникналото от избор трудово правоотношение се прекратява с решение на избирателното тяло (чл. 339, ал.2 от КТ) при специфичните условия на чл. 337, изр. 1 и чл. 338 КТ, но може да бъде прекратено и на предвидените в закона основания за прекратяване на трудовия договор, доколкото е възможно съответното им прилагане към избора и с изричното  изключение на дисциплинарното уволнение (чл. 339, ал. 1 КТ). Трудовото правоотношение се прекратява и от датата, на която избирателното тяло е взело решението за предсрочно прекратяване на мандата на изборната длъжност. Основанието „изтичане на срока” е приложимо за възникналите от избор трудови правоотношения при специфичните условия, уредени в разпоредбите на чл. 86, ал. 4 и 6 и чл. 337, изр. 2  от КТ, но за това правоотношение не се прилагат нито правилата на чл. 68 от КТ, нито тези по чл. 69 от КТ, т.е. трудовият договор, сключен по избор и за определен срок, не се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Изборът може да бъде предшестван от конкурсна процедура, но това не превръща възникване на трудовото правоотношение чрез конкурс. Конкурсното начало, в този случай, има за цел изборния орган да прецени качествата на лицата, взели участие в изборната процедура.