Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, КОГАТО ДЛЪЖНОСТТА Е ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ЗАЕМАНЕ ОТ БРЕМЕННА ИЛИ ОТ ТРУДОУСТРОЕН И СЕ ЯВИ КАНДИДАТ, КОЙТО ИМА ПРАВО ДА Я ЗАЕМЕ

За законосъобразно прекратяване по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ работодателят следва:

  1. Да сформира комисия по трудоустрояване и да определи длъжностите, които да се заемат от бременни работнички и трудоустроени. Работодателят, чиято численост на персонала е под 50 работници и служители, не е задължен, но може да определя работни места за трудоустрояване.
  2. Да установи наличие на бременна работничка или трудоустроен.
  3. Да назначи или преназначи бременна работника или трудоустроен на длъжността, определена от комисия за трудоустрояване.
  4. Да предложи на работоспособния работник друга длъжност в съответствие с неговата професионална квалификация.
  5. Да документира писмено отказа на работника да заеме предлагана длъжност с оглед на доказването.
  6. Да прекрати трудовото правоотношение със заповед по чл. 325, ал. 1, т. 6 КТ.