Прекратяване на трудовия договор по чл. 327 КТ едностранно от работника

На осн. чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ трудовият договор се прекратява от момента на получаване на писменото изявление на работника за прекратяване на договора, като заповедта на работодателя за прекратяването на тр. правоотношение в случая има само констативен характер и се издава в изпълнение на задължението му по чл.128а, ал.3 КТ. Както връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение, издадена от работодателя, автоматично води до прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от това дали са били налице посочените в нея основания за уволнение, така и писменото изявление на работника за прекратяване на трудовото му правоотношение на някое от основанията по чл. 327, ал. 1 от КТ води до автоматично прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от това дали е налице посоченото в изявлението на работника или служителя основание. При незаконно /без основание/ прекратяване на трудово правоотношение по чл. 327, ал. 1 от КТ, работодателят разполага само с възможност да претендира от работника или служителя обезщетение за вредите, които е понесъл от неоснователното прекратяване на трудовия договор, но не и с право да иска възстановяването на вече прекратеното трудово правоотношение. В такъв случай, ако работодателят е изплатил на работника обезщетение, следващо се при прекратяване на трудовото правоотношение на осн. по чл. 327, ал. 1 КТ ( напр. по чл. 221, ал. 1 КТ, по чл. 222, ал. 2 КТ) той може да претендира връщането му. Работодателят може също и да откаже изплащане на обезщетението с възражението, че не са налице предпоставките на използваното от работника прекратително основание. Тогава работникът или служителят, който претендира обезщетението, ще трябва да сезира съда със спора и да докаже, че законосъобразно е упражнил правото си да прекрати трудовия договор на използваното основание. Това разрешение следва от принципната недопустимост да се черпят права от собствени незаконосъобразни действия.

Трудовото правоотношение може да бъде прекратено от работника без предизвестие на осн. чл. 327, ал. 1,т. 1 КТ, когато той не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа, съобразно предписанието на здравните органи. Предписанието трябва да бъде дадено от здравните органи със заключение на лекуващия лекар, ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК и в него да е отразено влошеното здравословно състояние на работника и да е посочена подходяща работа, която работникът може да изпълнява при заболяването му – чл.1, ал.1 от Наредба за трудоустрояването.

Предпоставките на прекратителното основание по чл. 327, ал. 1,т. 1 КТ са: заболяване на работника или служителя, довело до трайно влошаване на здравословното му състояние, което не му позволява да изпълнява възложената работа; заболяването и влошеното здравословно състояние да е установено от здравните органи, посочени по-горе, като със заключението им се дава предписание и за подходящата работа, която работникът или служителят може да изпълнява; работодателят да не му осигурява предписаната подходяща работа.