Прекратяване на трудовия договор поради завършване на определената работа

ЧЛ. 325, АЛ. 1, Т. 4 ОТ КТ

ОБОБЩЕНИЕ

Със завършването на определената работа се прекратява трудов договор, който се сключва „до завършване на определена работа”. В трудовия договор, сключен „до завършване на определена работа” трябва изрично и точно да се определи работата, за изпълнението /или за довършването/ на която той е сключен. Работата следва да се дефинира по вид, обем и качество още към момента на сключване на трудовия договор, което да позволява извършването й да се разграничи във времето като продължителност. Определянето на вида, обема и качеството на работата е „срока“ за извършване на тази работа, при което реализирането на възложената работа изчерпва съдържанието на трудовото правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ и по силата на договореността, трудовото правоотношение се прекратява, като не е необходимо нито предизвестие, нито се следва обезщетение. Определянето на вида, обема и качеството на работата е свързано с това за работникът или служителят да съществува яснота кога точно ще изтече срока, тъй като той е определящ за времетраенето на трудовото му правоотношение.

Извършването на определена работа следва да се установява от съдържанието на трудовия договор, т. е. в сключения по този ред трудов договор трябва изрично и точно да се определи работата, за изпълнението /или за довършването/ на която той е сключен. Когато срокът на трудовия договор, сключен до завършване на определена работа, не е посочен, нито е определяем съобразно други елементи на съдържанието му – липсва уговорка за срок. В някои случаи договорът до завършване на определена работа се сключва с оглед извършване на определена работа, която не се осъществява постоянно от предприятието-работодател; работа, която не е част от обичайния трудов процес, поради което с приключването и отпада необходимостта от съответните трудови функции. Трудов договор „до завършване на определена работа” не може да се трансформира в безсрочен, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни дори и да липсва писмено възражение от страна на работодателя и длъжността да е свободна.