Прекратяване на трудовия договор поради заболяване

За да бъде законосъобразно прекратяването на трудовия договор на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ се изисква кумулативното наличие на два елемента – невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност или поради здравни противопоказания и липса на друга подходяща за здравословното му състояние работа в предприятието. Невъзможността за изпълнение на работата поради здравни противопоказания е налице в случаите, в които работникът или служителят боледува от болест, която може и да не е довела до неговата трайна неработоспособност, но го поставя в състояние на невъзможност да изпълнява точно определената работа по трудовия договор. Касае  се за медицински въпрос, който е единствено в професионалната компетентност на ТЕЛК, но не и на службата по трудова медицина. Този въпрос не може да бъде оставян на преценката нито на службите по трудова медицина, нито на вещи лица в производството по оспорване законосъобразността на уволнението. Преценката принадлежи единствено на компетентния орган – ТЕЛК /НЕЛК/, като непълнотата на ЕР не може да бъде преодоляна по друг начин освен с предвидената в закона възможност то да бъде допълнено при наличие на надлежно искане от заинтересованите лица. При липса на такова предписание на компетентния орган към датата на издаване на обжалваната заповед, прекратяването на трудовия договор на посоченото основание ще бъде незаконосъобразно,  тъй като няма да съществува първата предпоставка на чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ.

При невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна намалена работоспособност или по здравни противопоказания, работодателят трябва да предложи на работника или служителя длъжностите, определени за заемане от лица с намалена трудоспособност, а след като работникът или служителят избере някоя от тях, компетентният здравен орган /ТЕЛК/ следва да удостовери дали избраната работа е подходяща за здравословното му състояние.

В случай, че работодателят е с повече от 50 работници и служители по щат и съобразно чл. 315, ал. 1 от КТ следва да определи длъжностите за трудоустрояване. Ако някоя от посочените длъжности е заета от здраво лице, същата следва да се освободи, за да бъде назначен работника съобрано здравните предписания, ако работата е подходяща за него, иска да я заеме същата и отговаря на изискванията за образование. На работник, на който е предписано трудоустрояване следва да се предложат за заемане не само длъжностите, определени за трудоустроени лица, но и останалите свободни длъжности, които не са противопоказни за здравето му предвид заболяването.