Прекратяване на договор с изпълнителен директор на Изпълнителна агенция

Прекратяване на договор с изпълнителен директор на Изпълнителна агнеция

При прекратяване на трудов договор на изпълнителен директор на изпълнителна агенция на основание чл.19а, ал.2 от Закона за администрацията от министъра, към който е създадена изпълнителната агенция съгласуването с министър-председателя по смисъла на чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията представлява ли елемент от фактическия състав на основанието за прекратяване на трудовия договор?

Отговорът е положителен.

Съгласно разпоредбите на чл. 19а, ал. 2 от Закона за администрацията правоотношенията със заместник – министрите, областните управители, заместник областните управители, както и с посочените в чл. 19, ал. 4 еднолични органи, техните заместници и членовете на колегиални органи, могат да бъдат прекратени без предизвестие от органа, който ги назначава, съответно определя, по негова преценка. Според чл. 19, ал. 4,т. 3 за органи на изпълнителната власт се считат и изпълнителните директори на изпълнителните агенции.

Преценката за прекратяване не подлежи на съдебен контрол

Анализа на тези разпоредби налага извода, че трудовото правоотношение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури може да бъде прекратен без предизвестие от органа, който го назначава, а това е министъра на земеделието и храните по негова преценка. Преценката на органа, който назначава изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури не подлежи на съдебен контрол.

Съгласно чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията договорът с изпълнителния директор на изпълнителната агенция се сключва, изменя и прекратява от министъра, към който е създадена, съгласувано с министър-председателя. В настоящият случай според чл. 5, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите е към министъра на земеделието и храните.

Като взема предвид тези разпоредби съдът намира, че за да е законно прекратяването на трудовото правоотношение на изпълнителен директор на изпълнителна агенция, създадена към съответния министър следва това прекратяване да е съгласувано с министър-председателя. Съгласуването с министър-председателя на прекратяването на трудовото правоотношение на изпълнителен директор на изпълнителна агенция към съответния министър е елемент от фактическия състав на основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 19а, ал. 2, вр. с чл. 54,ал. 5 ЗА.

Значение на термина „съгласувам“

В Закона за администрацията няма легално определение на понятието съгласуване. Според „Българския тълковен речник” думата „съгласувам” означава „вземам решение за нещо, като стигам до единомислие при обсъждането му с друго лице, привеждам в съответствие, координирам”. Съгласуването означава изразяване на мнение/становище/ по даден въпрос от две лица и съвпадане на мненията/становищата/. За да е налице съгласуване по смисъла на чл.54,ал.5 ЗАдм., то следва мнението на съответния министър за прекратяване на трудов договор на изпълнителен директор на изпълнителна агенция да съвпада с мнението на министър-председателя по същия въпрос. В ЗАдм. не е предвидена изрична форма на насрещните мнения и същите може да се обективират устно, писмено или да са изразени с конклудентни действия.

За да е съгласувано прекратяването на трудовия договор с лице заемащо длъжността изпълнителен директор означава изразеното мнение на министъра по този въпрос да съвпада с мнението на министър-председателя. Трябва да се установи  изразено мнение на министър-председателя по предложението на министъра за прекратяване трудовия договор на изпълнителния директор на изпълнителна агнеция писмено, устно или с конклудентни действия и то преди връчване заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение. Следователно прекратяването на трудовото правоотношение извършено от работодателя, без това да е съгласувано с министър-председателя, така както е предвидено в чл. 54, ал. 5 ЗА води до незаконосъобразност на уволнението.