Прекратяване на втори трудов договор

Трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 КТ) и трудовият договор с условие за стажуване по чл. 233б, ал. 1 може да бъде прекратен от работника или служитсля или от работодателя, както в предвидените в Кодекса на труда случаи, така и с предизвестие от 15 дни.

При уволнение с предизвестие от 15 дни не се прилага чл. 333 (закрила при уволнение).