Прекратяване и ТЕЛК

Законови предпоставки за прекратяване при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа: болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия, като в този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме.

За прекратяване на посоченото правно основание е необходимо експертно решение на ТЕЛК, в което да са посочени кои условия на труд са противопоказни с оглед заболяването на работника или служителя, както и обстоятелството дали изпълняваната работа е подходяща за работника или служителя.

Решението на ТЕЛК или НЕЛК трябва да е влязло в сила, за да се приеме, че е налице основание за прекратяване.

Работодател с повече от 50 работници следва да утвърди списък за длъжности, които могат да се заемат от трудоустроени лица. След като работодателят предложи на работника или служителя длъжности, определени за заемане от лица с намалена трудоспособност, и работникът или служителят избере някоя от тях, компетентният здравен орган следва да установи дали избраната работа е подходяща за здравословното му състояние. В случай че работникът или служителят откаже предложената му за трудоустрояване длъжност или при работодателят няма друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя, трудовото правоотношение може да бъде прекратено. Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение, ако има свободна длъжност, но работникът не отговаря на образованието и квалификацията за заемането ѝ.

Решението на ТЕЛК и НЕЛК дали длъжността за трудоустрояване е противопоказна за здравето на трудоустроения е задължително за съда и не подлежи на инцидентна проверка. Вещо лице може да отговори единствено на въпроса дали е била свободна длъжността, посочена от компетентните органи, която е следвало да заеме трудоустроеният. Работодателят обаче няма задължение да организира своята дейност по начин, който да съответства на нуждите от трудоустрояване извън задълженията му по чл. 315 КТ. Работодателят не е длъжен да промени приетата от него организация на труда, като съобрази предписанията на ТЕЛК и осигури на работника възможност да работи. В случай че трудоустроеният заеме новата длъжност, работодателят не може да обвърже изпълнението със срок на изпитване.