Председателят на ТЕЛК не може едностранно да посочи, че служителят не може да изпълнява длъжността си!

Председателят на ТЕЛК не може едностранно да допълва експертно решение на ТЕЛК и да посочи, че служителят не може да изпълнява длъжността си. Работодател не може да прекрати трудово правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, в случай, че в ЕР на ТЕЛК липсва заключение за невъзможността на работника или служителя да изпълнява определената работа по трудовото правоотношение.

Разписаното в чл. 39, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза правомощие на Председателя на ТЕЛК да контролира пълното и точно попълване на експертното решение, касае контрол към момента на издаване на експертното решение, не и последващ такъв, като не е предвидено председателят да може да допълва вече издадени експертни решения.

В заключението на териториалната експертна лекарска комисия трябва не само да се определи болестта, довела до инвалидност, или съответните здравни противопоказания, но и в него изрично да се посочи, че това състояние на работника или служителя поражда неговата невъзможност да изпълнява точно определена работа по трудовото правоотношение, което липсващо съдържание не може да се извежда от едноличното становище на председателя на ТЕЛК в кореспонденция със страните.

При констатираната непълнота на експертното решение работодателят има възможност като заинтересовано лице (осигурител) съобразно разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закон за здравето да обжалва издаденото решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК.

В конкретния разглеждан казус работникът е спестил пред ТЕЛК, че работи по трудово правоотношение. След като работодателят не е спазил процедурата по изискване на становище от ТЕЛК, а от нейния председател, работникът е спечелил съдебното дело.  

Определение № 60464/08.06.2021 г. по гр. д. № 843/2021 г., III г.о. ВКС