Преди издаване или преди връчване на заповедта, следва да се получи предварително разрешение?

Преди издаване или преди връчване на заповедта следва да се получи предварително разрешение за уволнение?

Правнорелевантният момент, към който следва да е осъществена предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ е връчването на заповедта за уволнение или предизвестието за това, т.е. моментът, към който правото на работодателя да прекрати трудовото правоотношение е породило действие с достигането на писменото изявление до работника или служителя. Без правно значение за преценката за спазване на предварителната закрила по чл. 333, ал. 1 КТ е моментът на изготвяне на заповедта за уволнение, тъй като съставянето ѝ като документ не поражда правни последици без материализираното в нея изявление да е достигнало до работника или служителя. В горепосочения смисъл, предварителното разрешение за уволнение може да бъде получено и след издаване на заповедта, но преди нейното връчване.