Правомощия на съда по отношение законосъобразността на проведен конкурс

Прекратяване на трудовия договор по чл. 325, ал. 1, т. 8 КТ с постъпване на работа на работника или служителя, който е избран или е спечелил конкурса.

При редовно проведен конкурс, подлежи ли на съдебен контрол, правото на комисията при оценяването и класирането на кандидатите да извърши самостоятелно тълкуване и прилагане на правилата за провеждане на конкурса?

Отговорът е отрицателен.

Решението на комисията по провеждане на конкурса, с което е поставена оценка на участниците в процедурата не е предмет на съдебна проверка, тъй като преценката за професионалната подготовка и необходимите за заемане на длъжността качества на кандидатите е въпрос на целесъобразност. В производството по иск за отмяна на заповед за прекратяване съдът проверява единствено законосъобразността на проведената процедура, но не преценява знанията и способностите на участниците. Когато спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, оценен е най-високо от конкурсната комисия и се установи, че проведената процедура по провеждане на конкурса е в съответствие с установените правила, съдът не може да обяви конкурса за незаконен. Оценяването и класирането на кандидатите е в правомощията единствено на конкурсната комисия.

КонкурсКогато спечелилият конкурса отговаря на изискванията за заемане на длъжността, конкурсната процедура е проведена законно и оцененият най-високо от конкурсната комисия кандидат е обявен за спечелил, съдът не може да обяви конкурса за незаконен. Единственият орган, компетентен да оценява и класира кандидатите е конкурсната комисия.