Правомощия на заместващия работодателя

Има ли разлика между делегиране на правомощия и заместване, като във втория случай какъв е обемът на правомощията на заместника? Дали същият получава пълен обем от правомощия като извършва действия от името на замествания орган или конкретните му правомощия трябва да се изброят изчерпателно в акта за заместване, или получава всички правомощия на замествания орган, с изключение на тези, които са изрично изключени в акта за заместване?

В случаите, когато е налице обективна невъзможност работодателят лично да упражни правомощията си, той може да нареди да бъде заместен. За периода на заместване заместващият изпълнява правомощията на замествания в пълен обем. Заместващият титуляра, който не е изрично упълномощен, разполага с работодателска компетентност да наложи дисциплинарно наказание, а по аргумент за по-силното основание, и за прекратяване на трудовото правоотношение и при останалите основания.

Във всички случаи, когато титулярът-работодател отсъства поради отпуск, болест, командировка и т.н., той бива заместван от друго лице, натоварено с всичките му правомощия от компетентния орган, в която хипотеза заместващият упражнява правомощията на замествания, поради неговото отсъствие, в качеството на длъжността, която по заместване изпълнява. Заместникът има възможността по силата на своята длъжност да получи работодателска власт от титуляра си, при спазване на условията, предвидени в закона /отсъствие на титуляра и др./, доколкото се налага заместването да не става произволно, а по определени правила.

Лицето, което замества титуляра притежава всички негови правомощия, освен тези, които са изрично изключени в акта за заместване.